Informatie herhalingslessen

Herhalingslessen EHBO

Na het behalen van het diploma Eerste Hulp is het van belang deze geldig te houden. Dit kan door het volgen van de jaarlijkse herhalingslessen. Door actief mee te doen en op die manier bij te dragen aan de lessen, behoudt de EHBO’er zijn competentie. De kaderinstructeur verlengd in dat geval de geldigheid van het diploma.

Vernieuwde opzet EHBO-Onderwijs

Per 1 juli 2016 is de 27e druk van het Oranje Kruisboekje verschenen. De opzet van het EHBO-onderwijs werd vernieuwd. Het gaat primair niet meer om presentie maar om competentie. De EHBO-er heet in het vervolg “eerste hulpverlener”. De mensen die een cursus gaan volgen moeten voldoen aan eindtermen. Om voor de verlenging van het diploma in aanmerking te komen zal de eerste hulp verlener tijdens alle lessen worden gecontroleerd op zijn competentie. Dat betekent dat er gekeken moet worden of het geheel aan kennis en vaardigheden dat nodig is om op een goede manier eerste hulp te verlenen, alsmede het correct benaderen en omgaan met een slachtoffer voldoende wordt beheerst. De eerste hulpverlener wordt dus zelf verantwoordelijk voor het bijhouden, uitbreiden en verdiepen van zijn kennis en vaardigheden. De vereniging moet hem/haar hiertoe in de gelegenheid stellen.

Tijdens vervolglessen controleren de docenten of de eerste hulpverlener nog voldoet aan de eindtermen. Pas als de competentie (weer) op peil is zullen verenigingsbestuur en docenten hun goedkeuring geven aan de aanvraag tot verlenging van het diploma Eerste Hulp.

Het geheel is vervat in een cyclus van 2 jaar. Bepaalde competentieonderdelen moeten elk jaar aan bod komen, andere komen een keer per 2 jaar.

Elk jaar zijn verplicht
Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp:

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock

Een keer per twee jaar zijn verplicht:

 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzingen en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsel
 • Vergifting
 • Electriciteitsongevallen
 • Letsel door koude en warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Herhalingslessen
Als de herhalingslessen regelmatig worden gevolgd en de inzet van een ieder goed is, dan zal het aantonen van een bepaalde competentie geen problemen opleveren. Als één of meer onderdelen open blijven staan, dus niet voldoende worden beheerst, kan het diploma niet worden verlengd.

Men is verplicht om minimaal 1 reanimatie herhalingsles per jaar te volgen om het diploma geldig te houden.

Sommige leden volgen echter ook elders lessen, bijvoorbeeld op hun werk of (door verhuizing) bij een andere vereniging. Het is voor ons ondoenlijk om dit in onze administratie bij te houden. Leden die lessen elders gevolgd hebben, dienen hiervan een verklaring bij de kaderinstructeur te vragen en deze bij het secretariaat af te geven. Alleen dan kunnen wij die lessen als gevolgde lessen c.q. als beheerste stof laten meetellen voor de verlenging van het diploma.

Voor de data van de herhalingslessen verwijzen wij naar het rooster herhalingslessen cursusjaar 2023-2024. Men moet lid zijn van onze vereniging om te kunnen deelnemen aan de herhalingslessen.